1 actieplan

Vandaag, en morgen nog meer, moet onze samenleving op elk beschikbaar talent kunnen rekenen. Elk onontgonnen talent telt. We mikken erop dat meer dan helft van de 25- tot 34-jarigen in 2027 een diploma hoger onderwijs heeft.

Als Vlaamse Hogescholenraad leggen we daarom 5 duidelijke beleidsthema’s op tafel. Om onze politici daarbij op de belangrijkste werkpunten te wijzen, geven we een overzicht van alle doelstellingen en concrete voorstellen per thema:

Liever meteen de volledige versie? Download het Memorandum
Een flexibel en doelmatig aanbod van professioneel gerichte opleidingen

1. Een flexibel en doelmatig aanbod van professioneel gerichte opleidingen

De doelstellingen

 • Een flexibel en transparant opleidingsaanbod voor wie een studie wil kiezen.
 • Een flexibel, doelmatig opleidingsaanbod dat proactief kan inspelen op de noden van de arbeidsmarkt en de samenleving.
 • Een flexibel opleidingsaanbod dat rationeel en verantwoord is.

Onze concrete voorstellen

 • Samenwerking – Macrodoelmatigheid van een nieuwe opleiding wordt samen en Vlaanderen-breed geanalyseerd.
 • Nieuwe taakverdeling – De hogescholen zijn geen rechter en partij meer en de Commissie Hoger Onderwijs wordt versterkt.
 • Transparante procedures – Procedures beter op elkaar afstemmen.
 • Meer zuurstof – Driejaarlijks programmeren om ruimte te creëren voor een betere onderlinge afstemming.
 • Geen onnodig werk – Toets Nieuwe Opleidingen pas opstarten nadat het doelmatigheidsonderzoek is afgerond.
Een flexibel aanbod inzake levenslang leren, digitaal ondersteund

2. Een flexibel aanbod inzake levenslang leren, digitaal ondersteund

De doelstellingen

 • Hogescholen in een regierol voor de ontwikkeling van levenslang leren.
 • Een flexibel en modulair aanbod van (vervolg)opleidingen op maat van (werk)studenten, digitaal ondersteund.
 • Een pragmatisch aanbod van professionele masteropleidingen aan hogescholen.

Onze concrete voorstellen

 • Aanbod op maat – Een verruimd leerconcept met grotere combinatie van werk- en leercontexten.
 • Flexibiliteit – Faciliteren van de combinatie van leven en leren door aangepaste sociale maatregelen.
 • Extra middelen – Financiële incentives levenslang leren voor alle partijen.
 • Meerwaarde – Professionele masteropleidingen in specifieke niches.
Meer praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

3. Meer praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

De doelstellingen

 • Onderzoek aan de hogescholen dat een stevige plaats inneemt in de kennisketen (door nog meer co-creatie met ondernemingen en social profitorganisaties en de dienstverlening die eruit voortvloeit mogelijk te maken).
 • Vlaamse hogescholen kunnen hun kennispotentieel mobiliseren om de innovatie-paradox op te lossen.
 • State-of-the-art onderzoeksinfrastructuur in de hogescholen.

Onze concrete voorstellen

 • Financiële basis – Een jaarlijkse verhoging van de middelen met 10% voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.
 • Kennis benutten – Continuïteit van het nieuwe beleidsinstrument ‘kennisdiffusie’.
 • Uitbouw infrastructuur – Financiering van de onderzoeksinfrastructuur.
 • Opwaardering – Directe toegang tot het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek voor de Schools of Arts en de Hogere Zeevaartschool.
Een versterking van de internationalisering

4. Een versterking van de internationalisering

De doelstellingen

 • Studenten vormen tot professionele wereldburgers, met sterke interculturele competenties en persoonlijkheid.
 • Bijdragen aan de sociaaleconomische, innovatieve en artistieke uitstraling van Vlaanderen in de wereld.
 • (h)Erkend worden als toonaangevende kennis- en hogeronderwijsinstellingen door stakeholders in binnen- en buitenland.

Onze concrete voorstellen

 • Integraal beleid – Ontwikkel een Vlaamse internationaliseringsstrategie.
 • Mobiliteit – Actualiseer ‘Brains on the move’.
 • Europese financiering – Zorg voor een structurele verbetering van de toegankelijkheid tot Europese subsidieprogramma’s.
 • Naamgeving – Kies voor ‘University of Applied Sciences and Arts’ als Engelse vertaling voor ‘hogeschool’.
 • Branding – Vlaanderen en Brussel op de kaart zetten als studiebestemming en kennisregio.
 • Welkombeleid – Aantrekken van internationale studenten en verankeren van internationale alumni.
 • Autonomie – Hogescholen zelf laten beslissen over het Nederlandstalige equivalent voor anderstalige opleidingen.
 • Taalnormen – Wegwerken van het concurrentienadeel in het aantrekken van buitenlandse studenten.
 • Gelijk speelveld – Geen concurrentienadeel meer bij het aantrekken van buitenlandse docenten en lectoren.
 • Schaalgrootte – Bouw een geïntegreerde Vlaamse organisatie uit voor de internationalisering van het hoger onderwijs.
Een correcte en doelmatige financiering

5. Een correcte en doelmatige financiering

De doelstellingen

 • 1.500 euro extra per student om de financiering van het hoger onderwijs op een internationaal peil te brengen en onze hogescholen maatschappelijk weerbaar te maken.
 • De perverse effecten in het financieringsmechanisme vermijden.
 • Het studiesucces van de studenten verhogen.

Onze concrete voorstellen

 • Enveloppefinanciering – Creëer ademruimte en vermijd perverse effecten.
 • Opleidingen – Verhogen van de weging van studiepunten in bedrijfs- en technologisch georiënteerde opleidingen.
 • Patrimonium – Optrekken van de investeringssubsidies.
 • Internationalisering – Concretiseren van meer ambitie om te internationaliseren.
 • Levenslang leren – Inhoudelijke regierol in levenslang leren.
 • Onderzoek – Middelen voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek jaarlijks met 10% laten groeien.
 • Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Directe toegang tot het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek.
 • Kunsten – Bijzondere salarisschalen.