Wetenschappelijk medewerker

 • HOGENT
 • Oost-Vlaanderen
 • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Vacaturenummer: DBT C 002 Publicatiedatum: 31.08.2020

Korte beschrijving van de betrekking

Situering

 • Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.
 • HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten. Vanaf 21 september 2020 zijn er zeven departementen:
  • Bedrijf en Organisatie
  • IT en Digitale Innovatie
  • Gezondheidszorg
  • Sociaal-Agogisch Werk
  • Lerarenopleiding
  • Omgeving
  • Biowetenschappen en Industriële Technologie
 • Daarnaast zijn er onderzoekscentra, is er een School of Arts en de entiteit GO5 met de graduaatsopleidingen.
 • Het departement Biowetenschappen en Industriële Technologie bestaat uit 4 opleidingscentra:
  • Agro-en Biotechnologie
  • Chemie
  • Industriële Technologie
  • Mode en Textiel
 • Het opleidingscentrum omvat een cluster van aan elkaar verwante bacheloropleidingen, afstudeerrichtingen, postgraduaten, … en is de basisentiteit voor elk (onderwijzend) personeelslid.
 • De wetenschappelijk medewerker staat in voor de uitvoering van het multidisciplinaire PWO onderzoeksproject ‘Bread2B - Duurzame valorisatie van broodverlies in bakkerij en brouwerij’. Voor meer informatie over het project, zie https://www.hogent.be/projecten/bread2b/.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

Je staat mee in voor de uitvoering van bovengenoemd onderzoeksproject in samenwerking met de projectcoördinator en de copromotoren van het project. Dit houdt volgende taken in:

 • Uitwerken van de duurzaamheidsanalyse bij de verwerking van broodverliesstromen in bier en bakkerijproducten via een duurzaamheidstoets gebaseerd op de principes van levenscyclusanalyse (LCA) en Life Cycle Costing (LCC).
 • Verwerken en rapporteren van proefresultaten en projectuitkomsten, inclusief statistische verwerking.
 • Administratieve, logistieke en materiële organisatie van het project.
 • Communicatie intern (naar (co)promotoren) en extern (naar projectpartners, participerende bedrijven en stakeholders).
 • Organisatie van en deelname aan projectvergaderingen.
 • Begeleiding van studenten die in het kader van projectwerking, bachelorproef of stage betrokken zijn bij het onderzoeksproject.
 • Verspreiding van de projectresultaten via wetenschappelijke publicaties, artikels in vakbladen, beurzen, congressen.
 • Organisatie van studiedagen, workshops, deelnames aan beurzen, ….
 • Duurzaam valoriseren van de onderzoeksresultaten.
 • Bijdrage aan de uitwerking van nieuwe, aanverwante (vervolg)onderzoeksprojecten.

Competentievereisten

 • Je beschikt over actuele kennis van en/of hebt actuele ervaring met milieu- of duurzaamheidsmanagement.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren en/of opstellen van milieu-impact analyses of duurzaamheidsanalyses zoals levenscyclusanalyse (LCA) en Life Cycle Costing (LCC).
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van multistakeholder multicriteria-analyses en/of het ontwerpen van een decision support tool i.k.v. duurzaamheid.
 • Je vertoont een uitgesproken interesse en enthousiasme om onderzoek te verrichten rond het verminderen van voedselverlies en voedselverspilling en je kan het belang van dit thema duiden en linken aan het begrip circulaire economie en aan de SDG’s.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) om optimaal te kunnen werken in teamverband, om contacten te kunnen leggen met de projectpartners (onderzoeksinstellingen en bedrijven), om te kunnen rapporteren en om studenten te begeleiden.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband nauwkeurig te kunnen werken.
 • Je bent in staat om planmatig en anticiperend te denken en handelen.
 • Je hebt voldoende inzicht en motivatie om experimenteel werk uit te voeren en daar zelf ook initiatief in te nemen.
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT. Je stelt je flexibel op ten aanzien van werkdagen en -uren.
 • Pluspunten:
  • ervaring met wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek;
  • affiniteit of ervaring met andere kennisdomeinen van belang binnen dit multidisciplinair project, namelijk voedingstechnologie, commerciële economie of logistiek;
  • in het bezit zijn van een rijbewijs en een wagen.

Salarisschaal

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Looptijd

Wij bieden een tijdelijke contractuele aanwerving voor indiensttreding ten vroegste vanaf 01-10-2020 tot en met 26-09-2021. De aanwerving gebeurt in eerste instantie voor deze periode met de mogelijkheid tot verlenging voor één jaar op basis van positieve evaluatie.

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van kandidaatstelling:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 en V. 107 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • In het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld in de
  • milieutechnologie en de milieuwetenschappen
  • milieuwetenschap
  • milieu- en preventiemanagement
  • industriële wetenschappen: milieukunde
  • bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
   of van een ander masterdiploma (of gelijkgeschakeld) richting milieu en/of duurzaamheid of van een ander masterdiploma (of gelijkgeschakeld) aangevuld met aantoonbare expertise of ervaring inzake “duurzaamheidsanalyse en/of duurzaamheidsmanagement”.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 29-09-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

Vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk in je CV (met exacte start- en einddata).

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve datum van de selectiegesprekken is begin oktober.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Dana Vanderputten. Dit kan via e-mail (dana.vanderputten@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Katrien Terwecoren, HR partner. Dit kan via e-mail (katrien.terwecoren@hogent.be) of telefonisch (09 243 23 16).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

HOGENT

HOGENT

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Bezoek de website